اداره کل تبلیغ و ترویجمدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج

 

  

 

مرتضی خدمتکار

مدیر کل تبلیغ و ترویج فعالیت های قرآن و عترت