اداره کل تبلیغ و ترویجمدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج

دکتر حامد منیری

منیری