نظرسنجی نمایشگاه قرآن
1- آیا نمایشگاههای قرآن در سالهای گذشته در تحقق اهداف موفق بوده‌اند؟
2- آیا سیر تحول و پیشرفت نمایشگاههای قرآن از بیست سال پیش مطلوب بوده است؟
3- آیا نمایشگاههای قرآن در سا لهای گذشته (بیست سال گذشته) در ترویج ارزشها و تعالیم قرآن موفق بوده‌آند؟
4- آیا نمایشگاههای قرآن در سا لهای گذشته (بیست سال گذشته)در ارائه دستاوردها و فعالیت های قرآنی کشور موفق بوده‌آند؟
5- آیا نمایشگاههای قرآن در سا لهای گذشته (بیست سال گذشته) در انعکاس فعالیتهای قرآنی خارج از کشور موفق بوده‌آند؟