سامانه ثبت و پیگیری طرح پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی معاونت قرآن و عترت

انجام فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت در همه عرصه‌ها نیازمند روزآمد‌سازی اطلاعات و مبانی علمی و نظری و نیز روشهای عملی و اجرایی می‌باشد و سامان‌دهی پژوهشها و جهت‌دهی به همت و انگیزه محققان حوزه قرآن و عترت را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس و به منظور استفاده از طرحها و ایده‌های برتر فرهیختگان عرصه قرآنی در جهت تبیین و اشاعه فرهنگ قرآن و عترت با توجه به منویات مقام معظم رهبری و سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و اهداف و سیاستهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، معاونت قرآن و عترت اقدام به شناسایی و اعلام اولویتهای پژوهشی خود می‌نماید تا پس از ارائه طرحهای پیشنهادی توسط پژوهشگران، مراحل بررسی و حمایت از طرحها بر اساس آیین‌نامه طرحهای پژوهشی پیگیری شود.
از این اولویتها پس از بررسی و تصویب در کمیتۀ طرح و برنامۀ این معاونت حمایت می کنیم.
الف- محورشناسایی وضع موجود و آسیب‌شناسی
-    طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و مؤسسات مردمی در توسعه فرهنگ قرآنی
-    بررسی کمی و کیفی اجرای اسناد بالادستی از جمله منشور توسعه فرهنگ قرآنی در نهادهای مسئول
-    طراحی سازوکار گزارش‌گیری و گزارش‌دهی از فعالیت‌های قرآنی کشور
-    بررسی، ارزیابی و آسیب‌شناسی محتوایی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
-    بررسی مدلهای توزیع منطقی مأموریتهای قرآنی میان نهادها و دستگاههای قرآنی کشور
-    آسیب‌شناسی رفتاری قاریان و حافظان قرآن کریم
-    بررسی، دسته‌بندی و توصیف انواع فعالیتها و مؤسسات قرآنی کشور
-    بررسی میزان بهره‌بری مؤسسات و فعالان قرآنی کشور
-    راهکارهای بهبود عملکرد مؤسسات قرآنی
-    بررسی و آسیب‌شناسی فعالیتهای قرآنی در دانشگاهها
-    بررسی و آسیب‌شناسی فعالیتهای قرآنی در مدارس کشور
-    تحلیل و بررسی رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌های قرآن و عترت کشور و ارزیابی و رتبه‌بندی انها
-    بررسی کمی و کیفی منشورات و کتب قرآنی و راهکارهای بهبود آن
-    بررسی مقایسه‌ای مسابقات قرآن در ایران و کشورهای اسلامی
-    بررسی مقایسه‌ای فعالیتهای قرآنی دولتی و مردمی
-    نقاط قوت و ضعف فعالیتهای قرآنی مردمی و راههای تقویت آنها
-    آسیب‌شناسی برنامه‌های ملی قرآنی کشور در سی سال گذشته
-    پیمایش میزان گرایش و اختصاص وقت ایرانیان به قرائت و مطالعه قران کریم
-    بررسی وضعیت آموزش عمومی قرآن در کشور و راهکارهای ارتقاء آن
-    محاسن و معایب (کاستی‌ها و نقاط قوت) جلسات و محافل قرآنی کشور
-    پایش و پیمایش دیدگاههای اقشار مختلف نسبت به گونه‌های فعالیتها و مقوله‌های قرآنی
-    بررسی چالشها و موانع توسعه فرهنگ قرآنی در سطح ایران و جهان
ب- محور مباحث راهبردی
-    بررسی ابعاد تصدی‌گری یا خصوصی‌سازی فعالیتهای قرآنی
-    بررسی رابطه قرآن و عترت در فعالیتهای دینی
-    مفهوم‌شناسی و ابعاد انس با قرآن کریم
-    مفهوم حاکمیت قرآن، حکومت قرآنی و جامعه قرآنی در سایه قرآن و عترت
-    رابطه تدبر، تفسیر و تفسیر به رأی
-    تقسیم کار دستگاهها در آموزش قرآن کریم
-    مفهوم‌شناسی تبلیغ و ترویج در عرصه فعالیتهای قرآنی
-    راهکارهای جلوگیری از مهجوریت قرآن
-    نقش توسعه فرهنگ قرآن و عترت در مهندسی فرهنگی
-    مؤلفه‌ها و راهکارهای مدیریت جهادی در فعالیتهای قرآن و عترت
-    بررسی میزان انطباق مقررات و قوانین فرهنگی کشور با آموزه‌های قرآن و عترت و توسعه فرهنگ قرآنی
-    وحدت آفرینی در سایه قرآن و عترت
ج- تبیین مفاهیم و چارچوب فعالیت‌های قرآنی
-    بررسی مفهوم، ابعاد و درجات حفظ قرآن کریم
-    بررسی چشم‌انداز و هدف نهایی فعالیتهای قرآنی کشور
-    مدلهای برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیتهای قرآنی
-    تحلیل و تبیین واژه‌ها و مفاهیم کلیدی عرصه فعالیتهای قرآنی
-    روشها و سطوح مطالعه و تدبر در قرآن کریم
-    معنا‌شناسی تطبیقی تدبر، تفسیر، تأویل و ترجمه
د- راهکارها و روش‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت
-    استانداردها و شاخصهای توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی
-    بررسی مزیتها و ویژگیهای تبلیغی و ترویجی قرآن نسبت به سایر کتب آسمانی
-    بررسی نقش ویژه رسانه‌های تصویری در توسعه فعالیتهای قرآنی
-    بررسی ابعاد تربیتی و اخلاقی در فعالیتهای قرآنی
-    راهکارهای تعامل حوزه فناوری ارتباطات و قرآن کریم
-    راهکارهای ترویج الفاظ و معانی قرآن کریم از طریق هنر
-    بررسی مقایسه‌ای روشهای آموزشی قرآن کریم
-    راهکارهای درست و آفتها و آسیبهای حمایت از فعالیتهای قرآنی
-    بررسی چالشها و ارائه راهکارهای توسعه فرهنگ قرآنی با نگاهی ویژه به نیازهای امعه امروز در مقوله‌هایی ماننده: ( عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواه، رشد جمعیت و ازدیاد نسل، اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی و ...)
-    احصاء ظرفیتهای قرآنی موجود در صدا و سیما و سایر رسانه‌ها و ارائه راهکارهای استفاده از آن
-    بررسی و تحلیل و ضعیت نشر قرآنی در کشور
-    راهکارهای غنی‌سازی ادبیات قرآنی ( قصه، فیلمنامه، شعر، قطعه ادبی و ...)
-    راهکارهای بهینه‌سازی حمایت از فعالیتهای قرآنی
-    راهکارها و مزایای تولید محصولات فرهنگی قرآنی
-    راهکارهای افزایش کارایی و کیفیت مسابقات قران و عترت
-    راهکارهای غنی‌سازی فعالیتهای قرآنی مردمی
-    مطالعه و طراحی نرم‌افزارها و بازیهای رایانه‌ای با موضوعات قرآن و عترت
-    بررسی راهکارهای قرآن و عترت در مقابله با اسلام‌ستیزی و شیعه‌ستیزی غرب
-    تعیین راهکارهای لازم در مورد نحوه تعامل فعالیتهای قرآنی با فعالیتهای هنری در کشور
-    مطالعه و بررسی سازوکارهای تربیت هنرمندان قرآنی
-    بررسی تاریخ هنرهای قرآنی به منظور بهره‌برداری در فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآن و عترت
ه- تحقیق و توسعه مؤسسات و نهادهای قرآنی
-    مطالعه و تدوین شاخص‌های توسعه مراکز و مؤسسات قرآنی
-    ملازمه توسعه و پیشرفت کشور با مهندسی فرهنگی قرآنی
-    راهکارهای ارتقاء سطح کمی و کیفی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
-    تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت فعلی مؤسسات و نهادهای قرآنی (میزان فعالیت، بهره‌وری، ...)
-    بررسی راهکارهای شناسایی و حمایت از نیروهای مستعد و خلاق قرآنی داخل و خارج از کشور