فرامرز شعاع حسینی، مدیر روابط عمومی 

فرامرز شعاع حسینی

 شماره تماس:

61905

داخلی 512 و 511