شورای پژوهش بررسی آثار متشکل از مسئولین و کارشناسان پژوهش و صاحبنظران قرآنی است. رییس شورا «معاون قرآن و عترت» و دبیر آن «رییس گروه پژوهش و بررسی آثار» و وظیفه آن تشکیل جلسات منظم جهت بررسی و ارزیابی طرح‌ها و آثار پژوهشی و قرآنی معاونت می‌باشد.