فهرست اولویت‌های پژوهشی معاونت (مصوب مرداد 1393)

الف- محورشناسایی وضع موجود و آسیب‌شناسی
-    
طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و مؤسسات مردمی در توسعه فرهنگ قرآنی
-    
بررسی کمی و کیفی اجرای اسناد بالادستی از جمله منشور توسعه فرهنگ قرآنی در نهادهای مسئول
-    
طراحی سازوکار گزارش‌گیری و گزارش‌دهی از فعالیت‌های قرآنی کشور
-    
بررسی، ارزیابی و آسیب‌شناسی محتوایی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
-    
بررسی مدلهای توزیع منطقی مأموریتهای قرآنی میان نهادها و دستگاههای قرآنی کشور
-    
آسیب‌شناسی رفتاری قاریان و حافظان قرآن کریم
-    
بررسی، دسته‌بندی و توصیف انواع فعالیتها و مؤسسات قرآنی کشور
-    
بررسی میزان بهره‌بری مؤسسات و فعالان قرآنی کشور
-    
راهکارهای بهبود عملکرد مؤسسات قرآنی
-    
بررسی و آسیب‌شناسی فعالیتهای قرآنی در دانشگاهها
-    
بررسی و آسیب‌شناسی فعالیتهای قرآنی در مدارس کشور
-    
تحلیل و بررسی رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌های قرآن و عترت کشور و ارزیابی و رتبه‌بندی انها
-    
بررسی کمی و کیفی منشورات و کتب قرآنی و راهکارهای بهبود آن
-    
بررسی مقایسه‌ای مسابقات قرآن در ایران و کشورهای اسلامی
-    
بررسی مقایسه‌ای فعالیتهای قرآنی دولتی و مردمی
-    
نقاط قوت و ضعف فعالیتهای قرآنی مردمی و راههای تقویت آنها
-    
آسیب‌شناسی برنامه‌های ملی قرآنی کشور در سی سال گذشته
-    
پیمایش میزان گرایش و اختصاص وقت ایرانیان به قرائت و مطالعه قران کریم
-    
بررسی وضعیت آموزش عمومی قرآن در کشور و راهکارهای ارتقاء آن
-    
محاسن و معایب (کاستی‌ها و نقاط قوت) جلسات و محافل قرآنی کشور
-    
پایش و پیمایش دیدگاههای اقشار مختلف نسبت به گونه‌های فعالیتها و مقوله‌های قرآنی
-    
بررسی چالشها و موانع توسعه فرهنگ قرآنی در سطح ایران و جهان
ب- محور مباحث راهبردی
-    
بررسی ابعاد تصدی‌گری یا خصوصی‌سازی فعالیتهای قرآنی
-    
بررسی رابطه قرآن و عترت در فعالیتهای دینی
-    
مفهوم‌شناسی و ابعاد انس با قرآن کریم
-    
مفهوم حاکمیت قرآن، حکومت قرآنی و جامعه قرآنی در سایه قرآن و عترت
-    
رابطه تدبر، تفسیر و تفسیر به رأی
-    
تقسیم کار دستگاهها در آموزش قرآن کریم
-    
مفهوم‌شناسی تبلیغ و ترویج در عرصه فعالیتهای قرآنی
-    
راهکارهای جلوگیری از مهجوریت قرآن
-    
نقش توسعه فرهنگ قرآن و عترت در مهندسی فرهنگی
-    
مؤلفه‌ها و راهکارهای مدیریت جهادی در فعالیتهای قرآن و عترت
-    
بررسی میزان انطباق مقررات و قوانین فرهنگی کشور با آموزه‌های قرآن و عترت و توسعه فرهنگ قرآنی
-    
وحدت آفرینی در سایه قرآن و عترت
ج- تبیین مفاهیم و چارچوب فعالیت‌های قرآنی
-    
بررسی مفهوم، ابعاد و درجات حفظ قرآن کریم
-    
بررسی چشم‌انداز و هدف نهایی فعالیتهای قرآنی کشور
-    
مدلهای برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیتهای قرآنی
-    
تحلیل و تبیین واژه‌ها و مفاهیم کلیدی عرصه فعالیتهای قرآنی
-    
روشها و سطوح مطالعه و تدبر در قرآن کریم
-    
معنا‌شناسی تطبیقی تدبر، تفسیر، تأویل و ترجمه
د- راهکارها و روش‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت
-    
استانداردها و شاخصهای توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی
-    
بررسی مزیتها و ویژگیهای تبلیغی و ترویجی قرآن نسبت به سایر کتب آسمانی
-    
بررسی نقش ویژه رسانه‌های تصویری در توسعه فعالیتهای قرآنی
-    
بررسی ابعاد تربیتی و اخلاقی در فعالیتهای قرآنی
-    
راهکارهای تعامل حوزه فناوری ارتباطات و قرآن کریم
-    
راهکارهای ترویج الفاظ و معانی قرآن کریم از طریق هنر
-    
بررسی مقایسه‌ای روشهای آموزشی قرآن کریم
-    
راهکارهای درست و آفتها و آسیبهای حمایت از فعالیتهای قرآنی
-    
بررسی چالشها و ارائه راهکارهای توسعه فرهنگ قرآنی با نگاهی ویژه به نیازهای جامعه امروز در مقوله‌هایی مانند: ( عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده، رشد جمعیت و ازدیاد نسل، اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی...)
-    
احصاء ظرفیتهای قرآنی موجود در صدا و سیما و سایر رسانه‌ها و ارائه راهکارهای استفاده از آن
-    
بررسی و تحلیل و ضعیت نشر قرآنی در کشور
-    
راهکارهای غنی‌سازی ادبیات قرآنی ( قصه، فیلمنامه، شعر، قطعه ادبی...)
-    
راهکارهای بهینه‌سازی حمایت از فعالیتهای قرآنی
-    
راهکارها و مزایای تولید محصولات فرهنگی قرآنی
-    
راهکارهای افزایش کارایی و کیفیت مسابقات قران و عترت
-    
راهکارهای غنی‌سازی فعالیتهای قرآنی مردمی
-    
مطالعه و طراحی نرم‌افزارها و بازیهای رایانه‌ای با موضوعات قرآن و عترت
-    
بررسی راهکارهای قرآن و عترت در مقابله با اسلام‌ستیزی و شیعه‌ستیزی غرب
-    
تعیین راهکارهای لازم در مورد نحوه تعامل فعالیتهای قرآنی با فعالیتهای هنری در کشور
-    
مطالعه و بررسی سازوکارهای تربیت هنرمندان قرآنی
-    
بررسی تاریخ هنرهای قرآنی به منظور بهره‌برداری در فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآن و عترت
ه- تحقیق و توسعه مؤسسات و نهادهای قرآنی
-    
مطالعه و تدوین شاخص‌های توسعه مراکز و مؤسسات قرآنی
-    
ملازمه توسعه و پیشرفت کشور با مهندسی فرهنگی قرآنی
-    
راهکارهای ارتقاء سطح کمی و کیفی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
-    
تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت فعلی مؤسسات و نهادهای قرآنی (میزان فعالیت، بهره‌وری،...)
-    
بررسی راهکارهای شناسایی و حمایت از نیروهای مستعد و خلاق قرآنی داخل و خارج از کشور