• رسالت و برنامه ها


 • برنامه ریزی جهت تسهیل ارتباطات و هماهنگی فعالیت دستگاه های دولتی، عمومی و موسسات مردمی
 • مدیریت سامانه جامع قرآنی کشور و مراکز اطلاع رسانی و پورتال ملی قرآن و عترت
 • ارزیابی و نظارت بر فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و مردمی
 • ارزیابی فعالیت موسسات، جلسات و مکاتب قرآن و عترت مردمی
 • طراحی و استقرار سامانه هماهنگی بین دستگاه های دولتی، موسسات و گروه های فعال غیردولتی در جهت هم افزایی و ارتقاء فعالیتهای امور قرآن و عترت در سطح ملی و بین المللی
 • هماهنگی و تعامل جهت فعال سازی شورا یا کمیته هماهنگی امور قرآنی در استان ها و شهرستان ها
 • هماهنگی امور قرآن و عترت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در استان ها و شهرستان ها
 • هماهنگی برنامه ها و رویکردهای فعالیتهای قرآنی دستگاه ها و نهادهای دولتی، عمومی و مردمی بر اساس منشور توسعه فرهنگ قرآنی
 • هماهنگی با نهادهای مردمی برای بهره مندی توانمندی آحاد جامعه
 • پیگیری اجرای مصوبات شوراها، کمیسیون ها و دبیرخانه ها در ارتباط با موضوع قرآن و عترت
 • پیگیری و اخذ گزارش اجرای مصوبات مرتبط با امور قرآن و عترت شورا، کمیسیون ها و دبیرخانه ها و مراجع قانون گذاری
 • ایجاد بانک اطلاعات قرآن و عترت کشور، ساماندهی آمار و اطلاعات قرآنی و به روزرسانی اطلاعات برنامه های ملی قرآن و عترت کشور