• رسالت ها و برنامه ها

 •  نیاز سنجی، طراحی نظام تربیت مربی، فرآیند سنجش، تدوین متون آموزشی برای دوره های آموزشی آزاد کوتاه مدت بر اساس نیاز و سطوح مختلف مخاطب
 • نیاز سنجی، برنامه ریزی ونظارت بر مراکز و واحد های آموزش علمی کاربردی در رشته های قران و عترت با اخذ مجوزهای مربوطه با مشارکت موسسات مردمی
 • نیاز سنجی، برنامه ریزی و نظارت بر دوره های تربیت مربی،مبلغ و مدرس قرآن و عترت با مشارکت موسسات مردمی
 • نیاز سنجی، برنامه ریزی و نظارت بر دوره های توانمند سازی فعالان قران و عترت با مشارکت موسسات مردمی
 • نیاز سنجی، برنامه ریزی و نظارت برنامه های آموزش عمومی کوتاه مدت قرآن و عترت  با مشارکت موسسات مردمی و کانون ها
 • طراحی، تدوین و اجرای ضوابط، فرآیندها و نظام نامه های حمایت از موسسات، جلسات، مکاتب و کانون های قرآن و عترت
 • طراحی و پیاده سازی سامانه حمایت و تشویق مادی و معنوی از افراد خلاق و طرح ها و خلاقیت های برتر قرآن و عترت
 • طراحی نظام آموزشی، فرآیند سنجش و تدوین متون آموزشی بری دوره های آموزشی آزاد کوتاه مدت بر اساس نیاز و سطوح مختلف مخاطب
 • تدوین ضوابط نحوه تاسیس مراکز، مومسسات، انجمن ها و کانون های قرآن و عترت ، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های آنها
 • تدوین سیاست های حمایتی از برنامه و فعالیت های قرآن و عترت
 • حمایت از گسترش نهادهای قرآن و عترت مردمی و فعالیت های آنها
 • حمایت از ایجاد فضاها و ابزار و تجهیزات مناسب اطلاع رسانی علوم قرآن و عترت
 • حمایت از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در تولید ، نشر و عرضه آثار و محصولات قرآن و عترت
 • شناسایی، معرفی،تجلیل و حمایت از اساتید و صاحب نظرن، نخبگان، خادمان، فعالان،  مدیران و دست اندرکاران قرآن و عترت داخلی و خارج از کشور