اداره کل برنامه ریزی، آموزش و ...معاون امور موسسات فرهنگی قرآن وعترت

 

 


 شرح وظایف:

 

1.    تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌ موسسات فرهنگی قرآن و عترت به مراجع قانونی ذی‌ربط با هدف استفاده از ظرفیت‌های قانونی و شناسایی خلاء‌های موجود.

2.    برنامه‌ریزی ,هدایت و راهبری امور مربوط به نظارت ؛ ارزیابی و رتبه بندی مراکز و موسسات فرهنگی قرآن وعترت از طریق راه اندازی سامانه جامع موسسات قرآنی .

3.       نیازسنجی، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای دوره های توانمندسازی موسسات فرهنگی قرآن و عترت .

4.        رسیدگی به امور مربوط به تأسیس مراکز و صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.

5.    برنامه ریزی و پیگیری در جهت حمایت از گسترش و توسعه نهادهای قرآن و عترت مردمی و فعالیت‌های آن.طراحی، تدوین و اجرای ضوابط، فرآیندها و نظام‌نامه‌های حمایت از مؤسسات، جلسات، مکاتب و کانون‌های قرآن و عترت.