• اخبار

گزارش توزیع اعتبارات سند راهبردی توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی سال 1397 منتشر شد

گزارش توزیع اعتبارات سند راهبردی توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی سال 1397 منتشر شد
فهرست برنامه های اجرایی سازی سند راهبردی فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در سال 1397 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اجرای مصوبه جلسه 51 مورخ 2 خرداد ماه سال 1398 مبنی بر انتشار جداول برنامه های اجرایی سازی اقدام های ملی سند راهبردی توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی،جدول نهایی مصوب در کمیته تخصیص اعتبارات صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی به تفکیک پروژه ها و نهادهای مجری برنامه ها و به شرح 16 جدول تفصیلی به پیوست از سوی دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی منتشر شد.

 

گزارش توسعه اعتبارات کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنیگزارش توسعه اعتبارات کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی

روابط عمومی
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۲۸